• ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ (ດ່ວນ)

  ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ, ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມີເຄືອຄ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພກະຈາຍທົ່ວປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນທຸກຂົງເຂດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

  1. ຫົວຫນ້າຂະແໜງການເງິນ-ການບັນຊີ ປະຈຳຢູ່ສາຂາພາກໃຕ້ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $500) 2. ພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

 • ປະກາດຮັບຫົວຫນ້າການຕະຫລາດອອນລາຍ

  ເງິນເດືອນ: ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $1000, ມີເງິນອັດຕາກິນເຂົ້າທ່ຽງ, ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ, ໂອກາດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົນເອງ

 • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ (ດ່ວນ)

  ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ (ດ່ວນ)

 • Contract signing ceremony Hydro Power Insurance Between LANEXANG ASSURANCE PUBLIC COMPANY and EDL-GENERATION PUBLIC COMPANY

  Contract signing ceremony Hydro Power Insurance Between LANEXANG ASSURANCE PUBLIC COMPANY and EDL-GENERATION PUBLIC COMPANY On the afternoon of 04 September 2020 at LANDMARK HOTEL.

BUY INSURANCE