5 ວິທີຮັກສາລົດແບບພື້ນຖານ

5 ວິທີຮັກສາລົດແບບພື້ນຖານ
1. ການເຊັກລົມລົດກ່ອນອອກເດີນທາງ
ການກວດເຊັກລົມລົດ ເປັນວິທີຮັກສາລົດທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການສັງເກດເບິ່ງວ່າລົມລົດທຸກດ້ານຍັງປົກກະຕິດີຫຼືບໍ່ ຫຼື ຢາງດ້ານໄດ້ລົມອ່ອນລົງ ແລະ ຕ້ອງເຕີມລົມລົດທັນທີ່ເມື່ອມີໂອກາດ.
 
2. ເຕີມນໍ້າປັດນໍ້າຝົນ
ການກວດເຊັກເຄື່ອງປັດນໍໍ້າຝົນ ຄວນກວດເຊັກຢ່າງຕໍ່າເດືອນລະຄັ້ງ ດ້ວຍການເປີດຝາກະໂປງລົດສັງເກດຫາສັນຍາລັກທີ່ມີກາປັດນໍ້າຝົນ ເພື່ອເປີດຝາ ແລ້ວເຕີມນໍ້າສະອາດລົງໃນຖັງເຕີມນໍ້າປັດນໍ້າຝົນຕາມລະດັບນໍ້າທີ່ກໍານົດໄວ້.
3. ການກວດກາໝໍ້ນໍ້າ
ຄວນກວດເຊັກໃຫ້ໝັ້໊ນໃຈວ່າໝໍ້ນໍ້າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ປົກຕິທີ່ສົມບູນຢູ່ສະເໝີ ໂດຍການກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າໃນໝໍ້ນໍ້າ ຢ່າງຕໍ່າຄວນກວດເຊັກເບິ່ງອາທິດລະຄັ້ງ ເຕີມນໍ້າສະອາດລົງໃນໝໍ້ນໍ້າຈົນເຖິງຂີດທີ່ກໍານົດ ທີ່ເຫັນວ່າລະດັບນໍ້າຫຼຸດລົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນລົດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ.
4. ການເຊັກຢາງສະກົ້ວ
ການເຊັກລົມຢາງສະກົ້ວທີ່ຢູ່ທ້າຍລົດ ວ່າລົມຢາງລົດຍັງມີເປັນປົກກະຕິຢູ່ບໍ່ ເພາະຢາງລົດທີ່ເຮົາເກັບໄວ້ທ້າຍລົດນັ້ນ ມັນມັກຈະມີລົມອອກຢູ່ຕະຫຼອດແຕ່ອອກໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍ ສະນັ້ນເຮົາຄວນກວດເບິ່ງຢ່າງຕໍ່າເດືອນລະຄັ້ງ ແລະ ເຕີມລົດໄວ້ໃຫ້ັ້ຫຼາຍກວ່າຂະໜາດປົກກະຕິຢູ່ຕະຫຼອດ.
5. ການກວດເຊັກນໍ້າມັນເຄື່ອງ
ຄວນເຮັດເປັນປະຈໍາຢ່າງໜ້ອຍ ຄວນກວດເຊັກເບິ່ງສອງຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ເພື່ອກວດເຊັກສະພາບ ແລະ ປະລິມານນໍ້າມັນເຄື່ອງ ນອກຈາກນີ້ການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຄື່ອງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັກສາລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງໃຫ້ຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມກໍແມ່ນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນ.

Similar Posts

BUY INSURANCE