ພິທີ່ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຢູ່ດ່ານສາກົນ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (LDB Bank)

ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຢູ່ດ່ານສາກົນ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ.

Similar Posts

BUY INSURANCE