"ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ - ຮ່ວມໃຈຜ່ານຝ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ"

1. ລາຍການ 1: "ການເລື່ອນເວລາການປະຕິບັດສັນຍາປະກັນໄພ"

1.1. ເງື່ອນໄຂ:

 • ລູກຄ້າປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ໄລຍະຍາວ(12 ເດືອນຂຶ້ນໄປ) ທີ່ຍັງມີໄລຍະເວລາປະກັນໄພກັບ LAP ຢ່າງ ໜ້ອຍ ຈົນຮອດວັນທີ 01/06/2020.
 • ໄດ້ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພໃຫ້ LAP ແລ້ວ. (ຖ້າໄລຍະເວລາປະກັນໄພທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງລູກຄ້າຈະສິ້ນສຸດກ່ອນວັນທີ 01/06/2020, ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທີ 2)

1.2. ເນື້ອໃນລາຍການ:

 • ໄລຍະເວລາການເລື່ອນ: 1 ເດືອນ, ນັບແຕ່ວັນທີ່ລົງທະບຽນເລື່ອນເວລາ.
 • ກໍານົດການລົງທະບຽນເລື່ອນເວລາ: ແຕ່ວັນທີ່ 21/04/2020 ຫາວັນທີ່ 31/05/2020.
 • ໃນໄລຍະເວລາລົງທະບຽນເລື່ອນເວລາ, ຖ້າລູກຄ້າລົງທະບຽນເລື່ອນເວລາ, ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາປະກັນໄພ / ໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພຍານພາຫະນະທີ່ໄດ້ອອກໄປແລ້ວນັ້ນ, ຈະຖືກເລື່ອນເປັນໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງການເລື່ອນເວລາ LAP ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຫດການຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນ.
 • ຫຼັງຈາກໄລຍະການເລື່ອນເວລາ, ໄລຍະເວລາຂອງການປະກັນໄພແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງອັດຕະໂນມັດ, ກໍານົດປະກັນໄພນັບແຕ່ວັນທີ່ເລີ່ມປະຕິບັດໃໝ່ຮອດວັນທີ່ສິ້ນສຸດ (ໄດ້ບວກເພີ່ມອີກ 1 ເດືອນ).
 • ນອກຈາກເນື້ອໃນຂ້າງເທິງ, ເນື້ອໃນທີ່ຍັງເຫຼືອໃນໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.

1.3. ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ລູກຄ້າ (ຫລືຜູ້ຕາງ ໜ້າ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ຂອງລູກຄ້າ) ລົງທະບຽນເພື່ອເລື່ອນເວລາກັບ LAP ໂດຍການປະກອບແບບຟອມລົງທະບຽນທີ່ລິງ: https://bit.ly/34TNNUs

- ຫລັງຈາກລູກຄ້າລົງທະບຽນແລ້ວ, LAP ຈະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄລຍະເວລາປະກັນໄພ ແລະ ການຊໍາລະຄ່າທຳນຽມຂອງສັນຍາປະກັນໄພ / ໃບຢັ້ງຢືນ.

- ຫຼັງຈາກກວດສອບແລ້ວ, LAP ຢືນຢັນການເລື່ອນເວລາຂອງລູກຄ້າຜ່ານທາງ Whatsapp / SMS ຈາກ 020 9855 6666 ຫຼື 020 9927 6666

1.4. ຕົວຢ່າງ:

ຕົວຢ່າງ 1:

 • ລູກຄ້າຍັງກໍານົດປະກັນໄພຮອດວັນທີ່ 22/06/2020 ແລະ ລົງທະບຽນເລື່ອນເວລາໃນວັນທີ່ 25/04/2020.
 • ດັ່ງນັ້ນ,ໄລຍະເວລາການເລື່ອນແມ່ນ 1 ເດືອນ, ແຕ່ວັນທີ່ 25/04/2020 ຮອດວັນທີ່24/05/2020
 • ຫຼັງຈາກການເລື່ອນເວລາ, ກໍານົດເວລາປະກັນໄພແມ່ນເລີ່ມແຕ່ 25/05/2020 ຫາວັນທີ່ 22/07/2020 (ຕາມເກົ້າແມ່ນ 22/06/2020)

ຕົວຢ່າງ 2:

 • ລູກຄ້າຍັງກໍານົດປະກັນໄພຮອດວັນທີ່  15/05/2020 ແລະ ລົງທະບຽນເລື່ອນເວລາໃນວັນທີ່ 02/05/2020
 • ແນະນໍາລູກຄ້າຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການທີ

 

2. ລາຍການ 2: "ແຖມຟຣີປະກັນໄພ 1 ເດືອນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນໄພນໍາ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ "

2.1. ເງື່ອນໄຂ:

 • ລູກຄ້າທີ່ຊື່ປະກັນໄພລົດນໍາ LAP ແຕວັນທີ່ 21/04/2020 ຫາວັນທີ່ 31/05/2020.
 • ໄລຍະເວລາປະກັນໄພ:ຢ່າງຕໍ່າ 12 ເດືອນ.

2.2. ເນື້ອໃນລາຍການ:

 • ໄລຍະເວລາ: ແຕ່ວັນທີ່ 21/04/2020 ຫາວັນທີ່ 31/05/2020.
 • ໃນໄລຍະເວລານີ້, ລູກຄ້າທີ່ຊື່ປະກັນໄພລົດນໍາ ລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການແຖມຟຣີ ປະກັນໄພ 1 ເດືອນ.

 

3. ລາຍການ 3: "ແຖມຟຣີສິດໃນການເລື່ອກອູ່ສ້ອມແປງ"

3.1. ເງື່ອນໄຂ:

 • ລູກຄ້າທີ່ຊື່ປະກັນໄພໂຕລົດ ຫຼື ECO ໃນໄລຍະເວລາແຕ່ວັນທີ່ 21/04/2020 ຮອດວັນທີ່ 31/05/2020.
 • ໄລຍະເວລາປະກັນໄພ: ຢ່າງຕໍ່າ 12 ເດືອນ

3.2. ເນື້ອໃນລາຍການ:

 • ກໍານົດເວລາລາຍການ: ແຕ່ວັນທີ່ 21/04/2020 ຫາວັນທີ່ 31/05/2020.
 • ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ, ລູກຄ້າທ່ານໃດທີ່ຊື້ປະກັນໄພໂຕລົດ ຫລື ECO ນໍາລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈະໄດ້ຮັບການແຖມຟຣີສິດ"ການເລື່ອກອູ່ສ້ອມແປງ" .
 • ເນື່ອໃນເງື່ອນໄຂ "ສິດໃນການເລື່ອກອູ່ສ້ອມແປງ": ເມື່ອລູກຄ້າເຫັນດີຈ່າຍຄ່າທຳນຽມເພີ່ມເຕີມຕາມອັດຕາທີ່ກຳນົດໄວ້, ໃນກໍລະນີເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມປະກັນໄພໂຕລົດ ຫຼື  ECO, ລູກຄ້າມີສິດເລືອກອູ່ສ້ອມແປງພາຫະນະທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ

 

ທຸກຄຳຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນຜ່ານເບີໂທລະສັບ: 020 9855 6666 (ສໍາລັບຕົວແທນ/ ຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ຫຼື 020 9927 6666 (ສໍາລັບຕົວແທນ / ຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ຕ່າງແຂວງ).

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ!

 

Similar Posts

BUY INSURANCE