Similar Posts

  • ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

    1. ຫົວຫນ້າຂະແໜງການເງິນ-ການບັນຊີ ປະຈຳຢູ່ສາຂາພາກໃຕ້ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ (ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $500) 2. ພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ ຈຳນວນ 1 ຕຳແໜ່ງ

  • ປະກາດຮັບຫົວຫນ້າການຕະຫລາດອອນລາຍ

    ເງິນເດືອນ: ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $1000, ມີເງິນອັດຕາກິນເຂົ້າທ່ຽງ, ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ, ໂອກາດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົນເອງ

BUY INSURANCE