ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

          ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ  ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ  ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ, ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມີເຄືອຄ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພກະຈາຍທົ່ວປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນທຸກຂົງເຂດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I.ຕຳແໜ່ງຮັບສະໝັກ:

 1. ພະນັກງານພະແນກບໍລິຫານ-ບຸກຄະລະກອນ  ຈຳນວນ ຕຳແໜ່ງ
 1. ໜ້າວຽກປະຕິບັດ:
 • ປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ບຸກຄະລະກອນ:
 • ສັງລວມໃບລາຍງານວຽກປະຈຳເດືອນຂອງບໍລິສັດ;
 • ສັງລວມຕາຕະລາງຕິດຕາມການມາວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄິດໄລ່ເງິນກິນເຂົ້າປະຈຳເດືອນ;
 • ຕິດຕາມ, ຮັບຜິດຊອບຄິດໄລ່ ແລະ ສະເໜີມອບເງິນປະກັນສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ເກັບມ້ຽນສັນຍາແຮງງານ, ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະນັກງານ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມບັນດາຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານບໍລິສັດ;
 • ເຮັດສັນຍາລອງວຽກ, ສັນຍາແຮງງານໃຫ້ພະນັກງານບໍລິສັດ;
 • ປະຕິບັດວຽກງານຮັບສະໝັກບຸກຄະລະກອນໃໝ່ (ເຮັດເອກະສານປະກາດສະໝັກງານ, ໂທນັດສຳພາດ...);
 • ສ້າງບັນດາໃບສະເໜີ, ແຈ້ງການ...ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງບໍລິສັດ;
 • ແປເອກະສານ ລາວ-ຫວຽດ-ລາວ
 • ປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານ-ສັງລວມ:
 • ຄຸ້ມຄອງ, ມອບ-ຮັບບັນດາສິ່ງພິມຮັບໃຊ້ໃນການຂາຍ;
 • ເບີກຈ່າຍບັນດາສິ່ງພິມຮັບໃຊ້ໃນການຂາຍໃຫ້ກັບແຕ່ລະພາກສ່ວນຕາມການສະເໜີຕົວຈິງ;
 • ສັງລວມ, ລາຍງານສິ່ງພິມຄ້າງສາງປະຈຳໄຕມາດ;
 • ຄຸ້ມຄອງສັບຊິນຄົງທີ່ຂອງບໍລິສັດ;
 • ວຽກງານອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
 1. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ
 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ
 • ຮູບຮ່າງດີ
 • ຈົບການສຶກສາຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ສສ ຫວຽດນາມ
 • ໃບປະກາສະນີຍະບັດຈັດຢູ່ໃນປະເພດເກັ່ງ
 • ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາ: ນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ
 • ຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ word, excel…
 • ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ວ່ອງໄວ
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ມີສິນທຳ
 • ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກນອກໂມງໄດ້.
 • ກໍລະນີພິຈາລະນາພິເສດ: ມີປະສົບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຫ້ອງການ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ
 1. ສິດຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບ:
 • ເງິນເດືອນ: ຕາມການເຈລະຈາຕົວຈິງ;
 • ມີເງິນອັດຕາກິນເຂົ້າທ່ຽງ;
 • ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີດີ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ;
 • ໂອກາດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົນເອງ;
 • ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ ເງີນອູດໜູນທຸກເທດສະການ ແລະ ເງີນອູດໜູນທ້າຍປີ;
 • ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ກວດສຸຂະພາບ ແລະໄດ້ໄປທ່ຽວປະຈຳປີ;
 • ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ;
 • ມີວຽກງານທີ່ໜັ້ນຄົງ;
 • ໄດ້ຮັບມິດຕະພາບທີ່ດີ, ມີຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແບບສາກົນ.
 1. ວິທີໃນການສະໝັກ
 • ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກທີ່ Website: lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາທີ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກມາທີ່ email: contact@lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາສົ່ງທີ່ ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 1. ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ:
 • ໃບສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ
 • ຊີວະປະຫວັດ ພາສາລາວ/ອັງກິດ
 • ປາກາສະນີຍະບັດ, ໃບຈົບຊັ້ນວິສາສະເພາະ... ສະບັບກັອບປີ້.
 • ບັດປະຈຳຕົວ, ພາສປອດ ສະບັບກັອບປີ້
 • ເອກະສານອື່ນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມທີ່ເບີ:    021 990999, 021 991999 ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ.

                                      020 97000993 ທ່ານ ນາງ ສຸດທາ ໄຊຍະວົງ.

ໝາຍເຫດ: ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ ແຕ່ວັນທີ 05/10/2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 13/10/2020

 • ສົ່ງຟອມຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຕາມໂມງເຮັດວຽກລັດຖະການ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ)

Similar Posts

BUY INSURANCE