ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

 

 

                                     ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ດ່ວນ)

 

          ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ (LAP) ເປັັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 1 ໃນ 3 ບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ  ສ ປປ ລາວ, LAP ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄປສະນີ  ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີທ່າກ້າວ, ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມີເຄືອຄ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພກະຈາຍທົ່ວປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເພື່ອຮອງຮັບກັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບສະພາບການໃນທຸກຂົງເຂດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານເພີ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຕຳແໜ່ງຮັບສະໝັກ:
 1. ຫົວຫນ້າຂະແໜງການເງິນ-ການບັນຊີ ປະຈຳຢູ່ສາຂາພາກໃຕ້  ຈຳນວນ ຕຳແໜ່ງ (ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ $500)
 1. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ສາຂາພາກໃຕ້, ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ສາລາຂຽວດົງຈອງ, ບ້ານ ໂພນສະຫັວນ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 2. ໜ້າວຽກປະຕິບັດ:
 • ຮັບພິຊອບກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວລວມດ້ານການເງິນ-ການບັນຊີຂອງສາຂາ
 • ຮັບຜິດຊອບຊຳລະສະສາງບັນຊີທັງຫມົດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສາຂາ: ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ຫນີ້ສິ້ນ, ເງິນເດືອນ ແລະ ອຶ່ນໆ.....
 • ແຈ້ງ ແລະ ມອບອາກອນຕ່າງໆຕາມກົດລະບຽບ
 • ເຮັດບົດດລາຍງາຍການເງິນ, ລາຍງານອາກອນຂອງສາຂາ
 • ສ້າງບັນດາກົດລະບຽບ, ແບບຟອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີ, ການເງິນ. ເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບອຳນວຍການສາຂາກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄຸ້ມຄອງລະບົບບັນຊີການເງິນຂອງສາຂາ
 • ສ້າງ ແລະຄຸ້ມຄອງແຜນການເງິນຂອງສາຂາ
 • ກວດກາການເງິນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງສາຂາ
 1. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ
 • ເປັນຄົນລາວ, ອາຍຸແຕ່ 25-40 ປີ
 • ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາ: ນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມ ຫລື ອັງກິດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ (ຟັງ, ອ່ານ, ເວົ້າ ແລະຂຽນ)
 • ປະສົບການດ້ານການເງິນ-ການບັນຊີຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ, ໃນນັ້ນປະສົບການເປັນຫົວຫນ້າການເງິນ-ການບັນຊີ 1 ປີຂື້ນໄປ ຫລື ຕໍາແໜ່ງໃກ້ຄຽງ
 • ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປໃນສາຂາ: ການເງິນ, ການບັນຊີ, ການທະນາຄານ
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳສູງ, ສາມາດຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄດ້ດີ
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະມີຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານທີ່ດີ.
 • ຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ office: word, excel…
 • ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ມີແນວຄິດສ້າງສັນ

        2. ພະນັກງານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິນທົດແທນ  ຈຳນວນ ຕຳແໜ່ງ

 1. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ໜ້າວຽກປະຕິບັດ:
 • ຮັບແຈ້ງເຫດຈາກລູກຄ້າ, ແນະນຳລູກຄ້າກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນເອກະສານແກ້ໄຂ;
 • ອອກໄປແກ້ໄຂຄະດີຕົວຈິງ;
 • ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນສິນທົດແທນ;
 • ສົມທົບກັບລູກຄ້າ, ໂຮງໝໍ, ກະລາສ້ອມແປງ... ສັງລວມເອກະສານເພື່ອປະກອບສຳນວນຄະດີໃຫ້ສຳເລັດ;
 • ສ້າງເອກະສານ, ແປເອກະສານຕາມການແບ່ງວຽກງານ;
 • ແລະວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ
 1. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ
 • ເພດຊາຍ
 • ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາ: ນຳໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມ ຫລື ອັງກິດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ (ຟັງ, ອ່ານ, ເວົ້າ ແລະຂຽນ)
 • ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ
 • ຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ office: word, excel…
 • ສາມາດເຮັດວຽກເພີ່ມໄດ້ ນອກຈາກໂມງວຽກ: ຖືສາຍ hotline ແລະອອກໄປແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ 24/24;
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນທີ່ດີ.

II.ສິດຜົນປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບ:

 • ເງິນເດືອນ: ຕາມການເຈລະຈາຕົວຈິງ
 • ມີເງິນອັດຕາກິນເຂົ້າທ່ຽງ
 • ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ.
 • ໂອກາດໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົນເອງ
 • ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ ເງີນອູດໜູນທຸກເທດສະການ ແລະ ເງີນອູດໜູນທ້າຍປີ.
 • ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ໄດ້ໄປທ່ຽວປະຈຳປີ.
 • ຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຕ່າງໆ.
 • ມີວຽກງານທີ່ໜັ້ນຄົງ.
 • ໄດ້ຮັບມິດຕະພາບທີ່ດີ, ມີຄວາມທ້າທາຍ, ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແບບສາກົນ.
 1. ວິທີໃນການສະໝັກ
 • ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ 1
 • ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກທີ່ Website: lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາທີ່:
 • ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທຕິຕໍ່: 021 990999, 021 991999
 • ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ສາຂາພາກໃຕ້ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ສາລາຂຽວດົງຈອງ, ບ້ານ ໂພນສະຫັວນ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ເບີໂທຕິຕໍ່ 031 215056
 • ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກມາທີ່ email: contact@lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາສົ່ງທີ່:
 •  ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່.
 • ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພມະຫາຊົນ ສາຂາພາກໃຕ້
 • ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ 2
 • ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກທີ່ Website: lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາທີ່:ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທຕິຕໍ່: 021 990999, 021 991999
 • ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກມາທີ່ email: contact@lap.com.la ຫຼື ເຂົ້າມາສົ່ງທີ່: ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ສຳນັກງານໃຫຍ່.
 1. ເອກະສານສະໝັກປະກອບມີ:
 • ໃບສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ (ຕ້ອງມີ)
 • ຊີວະປະຫວັດ ພາສາລາວ/ອັງກິດ
 • ປາກາສະນີຍະບັດ, ໃບຈົບຊັ້ນວິສາສະເພາະ... ສະບັບກັອບປີ້.
 • ບັດປະຈຳຕົວ, ພາສປອດ ສະບັບກັອບປີ້
 • ເອກະສານອື່ນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ.

ສົນໃຈສອບຖາມເພີ່ມເຕີມທີ່ເບີ:  020 5227 7344 ທ່ານ ແສນ ໄຊຍະແສງ

ໝາຍເຫດ: ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ ແຕ່ວັນທີ 01/12/2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 15/12/2020

 • ຮັບຟອມ ແລະ ສົ່ງຟອມຢູ່ບໍລິສັດໄດ້ຕາມໂມງເຮັດວຽກລັດຖະການ ວັນຈັນຫາວັນສຸກ)

 

 

Similar Posts

BUY INSURANCE